Povinnosti brigádnika

 • Brigádnik sa telefonicky nahlási na termín konania brigády brigádnickému referentovi Michalovi Ambrózymu na tel. č.: 0910907605, najneskôr 48 hod. pred konaním brigády. (nie organizátori brigády (ďalej len organizátor)).(telefonicky, alebo pri výdaji dokladov!)
 • V prípade, že sa brigádnik nemôže zúčastniť nahlásenej brigády, túto vec nahlási referentovi najneskôr však do 48 hod. pred začatím brigády. V prípade nenahlásenia v danom termíne si bude brigádnik povinný nájsť náhradu.
 • Na nahlásený termín bude zapísaný, iba ak v danom termíne bude voľné miesto, v prípade plného termínu mu bude referentom ponúknutý iný termín brigády.
 • Ak na danom termíne nebude voľné miesto, bude brigádnik poznačený a v prípade uvoľnenia miesta, následne referentom vyrozumený o možnosti zúčastnenia sa brigády, avšak ho nemusí prijať, čím následne bude miesto ponúknuté ďalšiemu po ňom nasledujúcemu brigádnikovi.
 • Brigádnik pri nahlasovaní brigády uvedie svoje meno priezvisko, adresa, rok narodenia a telefónny kontakt, aby mohol byť v prípade zmien o týchto zmenách informovaný.
 • Brigádnik si na brigádu vždy prinesie členskú legitimáciu (rybársky preukaz), kde mu bude táto brigáda poznačená, za zápis brigády je zodpovedný brigádnik.

Povinnosti organizátora brigády

 • Organizátor na začiatku novej sezóny zverejní termíny brigád a predpokladaný počet brigádnikov na daný termín, kde táto udalosť bude zverejnená na nástenke MO SRZ Krupina, internetovej stránke a oznámená referentovi.
 • Organizátor po skončení brigády odovzdá podpísaný zoznam brigádnikmi referentovi v ktorom však nebudú dopisovaný žiadny iný brigádnici, iba tí ktorí sú v zozname uvedený.
 • Organizátor môže v zozname brigádnikov vykonať zmenu ale, iba v tom prípade ak sa zapísaný brigádnik nezúčastní brigády a na miesto neho zapíše iného účastníka brigády v danom mieste zoznamu.
 • Organizátor v prípade zorganizovania brigády mimo naplánovaného termínu túto udalosť oznámi referentovi, kde uvedie dôvod brigády, počet a mená brigádnikov avšak najneskôr 72 hod. (tri dni) pred konaním brigády. Toto neplatí v prípade ak by došlo k udalosti, ktorá neznesie odklad, avšak po vykonaní brigády taktiež túto skutočnosť nahlási referentovi.
 • Vo všetkých prípadoch organizátor po ukončení brigád odovzdá zoznam s menami a podpismi brigádnikov a svojim podpisom referentovi, kde v zozname bude uvedené koľko hodín brigádnik odpracoval.

Povinnosti brigádnického referenta

 • Referent bude vykonávať zápis a zoznam brigádnikov na daný termín brigády ako aj možných náhradníkov a informovať náhradníkov brigádnikov o iných voľných termínoch brigád.
 • Referent vypracuje zoznam, v ktorom sa bude nachádzať meno a priezvisko brigádnika, adresu, rok narodenia, miesto pre podpis brigádnika a organizátora a miesto pre počet odpracovaných hodín, ktorý potom pred konaním brigády odovzdá organizátorovi. Taktiež vypracuje kontrolný zoznam, ktorý odovzdá výboru.
 • Referent v prípade odhlásenia brigádnika sa v danom termíne vynaloží všetko úsilie, aby toto voľné miesto nahradil iným brigádnikom zo zoznamu náhradníkov.
 • Referent na konci rybárskej (brigádnickej) sezóny vypracuje a zaeviduje zoznam brigádnikov, ktorý majú odpracované brigády a to v akomkoľvek množstve odpracovaných a tento odovzdá vedeniu MO SRZ Krupina a referentom vydávajúcim povolenky.