Ubytovací poriadok

 1. Ubytovanie klientov v objekte rybárskej chaty sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia a záväznej rezervácii na pobyt po zaplatení poplatku za pobyt. Ubytovaní hostia predložia prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe pri preberaní objektu doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./. Za maloleté ubytované deti koná a zodpovedá zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t.č. netrpia infekčnou chorobou. Prenajímateľ objektu vydá ubytovaným hosťom preberací protokol o prebratí chaty na ubytovanie s uvedením dátumu prenájmu a celkovou cenou za prenájom.
 2. Cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený na internete a v propagačných materiáloch. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.
 3. Čas nástupu na pobyt je po 14:00 hodine a odovzdanie chaty v deň odchodu je do 13.00 hodiny poobede, kedy je nutné uvoľniť objekt, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 4. V objekte sa prezúva. Ubytovaným klientom odporúčame vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv.
 5. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /terasa objektu, pri ohnisku v exteriéri/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
 6. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 23.00 hod.večer – 06.00 hod.ráno.
 7. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť správcovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie
 8. V celom objekte chaty je elektrická inštalácia zabezpečená prúdovým chráničom a je možné, že pri použití vlastných elektrospotrebičov, ktoré nie sú v súlade s aktuálnymi elektroinštalačnými normami dôjde k výpadku prúdu v celom objekte. Takýto spotrebič sa zakazuje ďalej v objekte používať (jeho používanie je nemožné).
 9. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok. V objekte je potrebné hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou z dôvodu ich možnej obmedzenej kapacity – vlastný zdroj pitnej vody, vlastná žumpa.
 10. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz vynášania a premiestňovania nábytku a zariadenia chaty, zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod.,/ zákaz vnášania športových potrieb do izieb a z dôvodu.
 11. Pri prevzatí objektu preberá klient inventár celého objektu podpisom formulára a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Pri tomto prevzatí rezervačný poplatok uhradený pri rezervácii slúži ako kaucia k poškodeniu vecí. Slúži ako vratná záloha v hodnote 100 €. Klient je oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja, použitia najlepšej požiarnej únikovej cesty a narábaním s krbovým telesom, používaním elektrických zariadení.
 12. Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatej chaty. Za stratu kľúčov účtujeme: 50 €.
 13. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania. V kúpelniach sa nachádza sprcha s tečúcou teplou a studenou vodou, miesto na toaletné potreby, splachovacie WC. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 20 €.
 14. Klient je povinný pred odchodom umyť kuchynský riad, kotlíky a vonkajší gril a vyprázdniť chladničku od potravín a odniesť všetky smeti na miesto k tomu určené (zberné miesto pri hrádzi).
 15. K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a lesnej ceste. V zimnom období je možné, že bude nutné použitie snehových reťazí.
 16. Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané.
 17. Porušenie zákazu fajčenia v objekte je pokutované sumou 200 €.
 18. Pri preberaní objektu a jednotlivých izieb je nutné skontrolovať vybavenosť objektu a izieb a ich funkčnosť /lôžka, hygienické zariadenia, stôl, stoličky, skrine, osvetlenie, TV, v kuchyni sporák a rúru, rýchlovarnú konvicu, drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinky na riad, kuchynský riad, hygienické a čistiace potreby a prostriedky /vedro, metla, handra/. Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu.
 19. Ubytovanie domácich zvierat je prísne zakázané!!!!!.
 20. Prenajímateľ objektu nezodpovedá za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach.
 21. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu prenajímateľ, alebo ním poverená osoba má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod./.
 22. Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.
 23. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času…
 24. Voda v chate je len úžitková, nie je vhodná na konzumáciu!!! Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne prenajímateľom alebo správcom chaty pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.